This site requires JavaScript to render the code.

Need to know how to enable JavaScript? Go here.

Algemene voorwaarden Basic Energie

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website  www.basicenergie.nl (de Website ) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website Energiekosten volgens BasicEnergie
BasicEnergie begrijpt ook wel dat het vergelijken van energiekosten minder leuk is dan het kiezen van de bestemming voor een weekendje weg met uw familie. Of uitzoeken welk restaurant u boekt voor een etentje met vrienden. Toch zal het vergelijken van onze lagere tarieven met die van uw huidige leverancier u verassen. Overstappen naar BasicEnergie levert u een besparing op die u ruimte geeft voor de dingen die het leven zo leuk maken. Ontdek hieronder hoe BasicEnergie u hierbij helpt en waarom wij onze tarieven zo laag kunnen houden. Lagere kosten voor energie = meer geld voor leuke dingen. BasicEnergie streeft naar een transparante energiemarkt en daarom zijn wij duidelijk over energiekosten. Veel informatie over het leveren van energieproducten is diffuus, wat leidt tot misvattingen en onoverzichtelijke tarieven. Zo levert elke energiemaatschappij dezelfde kwaliteit energie, of het nu om gas of elektriciteit gaat. Immers, niet de energiemaatschappij, maar de netbeheerder zorgt dat u aangesloten bent (en blijft) op het stroomnet en gasleidingen. Als energiemaatschappij kopen wij de energie voor u in, zorgen voor de administratieve verwerking van uw gegevens en beheren uw contracten.

De inkoopprijs van gas en stroom
De inkoopprijs van gas en stroom kent bij veel van onze concurrenten een opslag. Die wordt verrekend in de prijzen. BasicEnergie berekent geen opslagkosten per product. Onze inkoopprijs is onze verkoopprijs. Daarmee kunnen we onze tarieven voor energie lager aanbieden. Voor zowel thuis als op kantoor. BasicEnergie doet haar naam eer aan. Wij streven naar zo laag mogelijke energiekosten voor onze klanten en daarom besteden wij geen geld aan sponsoring en grote marketingcampagnes met dure reclamespotjes. (de Dienst )

Wij mogen altijd de Voorwaarden veranderen. Omdat u de Website gebruikt, stemt u ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.basicenergie.nl.
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website

 1. u  mag de Website niet zo gebruiken dat u daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
 2. u  mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • Ongevraagde reclame (spam);
  • Foute of misleidende informatie;
  • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. u  mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. u  zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden. Ook zal u deze gegevens niet misbruiken.
 5. u  mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 6. Als u melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kunt u een bericht sturen naar info@basicenergie.nl.

Artikel 3 – Het platform

Het doel van de Website is om een platform te bieden waar aanbieders en afnemers met elkaar in contact kunnen komen. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen aanbieders en afnemers . Wij zijn ook geen partij bij de overeenkomsten tussen aanbieders en afnemers . Als er een conflict ontstaat tussen aanbieders en afnemers , moeten zij dat conflict zelf oplossen.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Website .

Artikel 5 – Gebruikersaccount

 1. u  moet minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 2. u  moet de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen. U moet uw wachtwoord strikt geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt.
 3. Als u denkt of weet dat uw account misbruikt wordt, moet u dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

 1. Het abonnement wordt voor een vast bedrag per jaar aangeboden.
 2. De prijs van het abonnement wordt maandelijks automatisch gefactureerd .
 3. Een abonnement duurt minimaal 1 jaar. Het abonnement is na de eerste stilzwijgende verlenging maandelijks op te zeggen.

Artikel 7 – Uitsluiting

Als wij vinden dat u de wet of deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij u (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen u ook (deels) uitsluiten van de Dienst als u niet op tijd of helemaal niet betaalt.

We kunnen u bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Uw account te verwijderen;
 • onderdelen van de Dienst voor u te blokkeren.

Artikel 8 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven wij alleen vrij als dat nodig is voor de Dienst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 2. directe of indirecte schade die u lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
 3. schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

Artikel 10 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. U geeft ons een licentie om content die u uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is:
  • niet-exclusief;
  • kosten- en rechtenvrij;
  • overdraagbaar;
 2. Door de Website te gebruiken, verklaart u dat:
  • U het (intellectueel) eigendom heeft over informatie en media die u uploadt op de Website; of
  • U bevoegd bent om de media of informatie die u uploadt, te delen en aan ons in licentie te geven.
 3. U mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 12 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Rotterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

Eenvoudig overstappen
Energie tegen inkoopprijs
Gratis overstapservice
Eerlijk & transparant